САІТ: Системний аналіз та інформаційні технології

Щорічно в травні в  м. Києві відбувається міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології (САІТ)", в програмі якої з 2008 року функціонує спеціальна секція  з питань  грiд-технологiй в науцi i освiтi. В її роботі беруть участь вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.


САІТ-12 (2012 рік), секцiя 3 «Грiд-технологiї в науцi i освiтi»

ТЕМАТИКА СЕКЦІЇ:
1. Пропозиції по реалізації завдань Державної Програми впровадження Грід-технологій в науково-технічні і соціально-економічні сфери України на 2010-2013 роки.
2. Розвиток семантичних Грід-сервісів, які оперують зі знаннями на базі метаданих, онтологий і методів вилучення знань(Data&Knowledge Mining).
3. Підготовка кадрів для підтримки функціонування Грід-середовища і його сервісів.
4. Комп'ютерне проектування в умовах Грід, моделі і процедури проектування мікросистем.

1.Булах Б.В. Сервiсно-орiєнтована система комп’ютерного проектування iз залученням грiд-обчислень
2.Володiн М.С. Grid-технологiї в бiзнесi
3.Гончаренко В.С. Использование онтологий для повышения точности подбора ресурсов в Грид
4.Дорошенко А.В., Булах Б.В. Iнтеграцiя i менеджмент даних в семантичному грiдi
5.Казимир В.В., Прiла О.А. Розробка фреймворку для створення grid-застосувань
6.Кармазь К.Ю. База входных данных и результатов междисциплинарной grid-системы
7.Кирюша Б.А., Горбик А.В. Сравнительный анализ ведущих технологий вычислений общего назначения на графических процессорах
8.Кисельов Г.Д. Управлiння знаннями в вiртуальному освiтньому середовищi
9.Кислий Р.В. До побудови грiд-систем знань (Knowledge Grid)
10.Кучер В.О. Нейросетевая модель выбора эвристики предоставления ресурсов на уровне потока заданий в grid-системе
11.Мельник К.В. Архитектура медицинской скрининговой информационной системы
12.Петренко А.I. Хмарнi i Грiд обчислення для е-науки
13.Петрова О.А. Переносимость, интероперабельность и безопасность в облачных системах
14.Романов В.В., Ляпiн П.С., Мельничук Р.М. Система формування маршруту проектування для мiждiсциплiнарного комплексу GridALLTED
15.Ткаченко К.С. Программно-управляющее средство диспетчеризации выполнения процессов в распределенных средах
16.Харченко К.В. Розширення вiртуальної машини LLVM паралельними iнструкцiями для реалiзацiї системи передачi повiдомлень
17.Хаткова I.В., Булах Б.В. Представлення знань в семантичному грiдi
18.Храмов Я.А. Грид проекты 7й Рамочной программы (FP7)
19.Храмов Я.А. Европейская Грид инфраструктура EGI
20.Юрченко В.В. Обзор инструментов распределения вычислений на основе системы ROOT


САІТ-11 (2011 рік) ,секцiя 3 « Грiд-технологiї в науцi i освiтi»

1. Gorodetska N.V. Semantic Grid Implementation.
2. Pospishniy O.S. Using semantic technologies to improve Grid resource management.
3. Білоброва О.О. Грід – система для наук про Землю.
4. Булах Б.В. Композиція веб- та грід-сервісів для рішення прикладних задач.
5. Вишневський В.В., Ільїн К.І., Янковий В.В. Грід сервіс візуалізації SCP-ECG електрокардіограм Українського національного грід.
6. Вишневський В.В., Ільїн М.І., Ільїн К.І. Реалізація застосування для популяційних досліджень електрокардіограм в Українському національному грід.
7. Гемба О.В., Моравецкая В.В. Операции над онтологиями семантических поисковых систем.
8. Голубовский А.В., Гиоргизова-Гай В.Ш. Построение одноуровневой Грид-системы на платформе Condor.
9. Гордієнко Р.О., Копичко С. М., Лавренюк А. М. Методи оптимізації розподілення ресурсів та задач в грід-мережі.
10. Губарєв О.М., Крикун А.П. Створення інформаційної Grid-бібліотеки для національної Grid-інфраструктури.
11. Зеленюк О.А., Городецька Н.В. Веб сервіси процесів моделювання.
12. Игнатко Ю.Ю. Интероперабельность в Грид системах.
13. Исмагилов Е.А., Лунченко Е.А. Семантический ГРИД для науки и инженерии.
14. Каргін А.О., Кожем’якін Ю.О., Кожем’якін А.Ю. Створення регіонального високопродуктивного центру GRID-технологій.
15. Кирюша Б.А. Розподілена авторизація в розподілених системах.
16. Кисельов Г.Д. Адаптивне управління з застосуванням контексту.
17. Концевой Д.В., Гиоргизова-Гай В.Ш. Использование системы BOINC в корпоративной компьютерной сети.
18. Кучер В.О. Нечетко-множественный подход к планированию выполнения заданий в Grid-системах.
19. Лисицкая А.А., Мащенко Е.Н. Исследование алгоритмов распределенного планирования в Grid.
20. Лунченко О.О. Інтеграція даних в семантичному Грід.
21. Османова Т. М., Лунченко О.О. Семантичний ГРІД в молекулярних дослідженнях.
22. Плюхина  Н.А., Мащенко Е.Н. Анализ алгоритмов планирования с разделением ресурсов в Грид.
23. Риковський С.К. Сервісно-орієнтована архітектура для систем, побудованих на знаннях.
24. Свірін П.В., Петренко А.І., Свистунов С.Я. Алгоритм оцінки завантаженості ГРІД-сайту.
25. Сергєєва Л.М. Семантична Грід-інфраструктура для додатків в біомедицині.
26. Старовойтенко Д.С. Розподілений інтелектуальний аналіз даних (Distributed Data Mining).
27. Стиренко С.Г., Грубый П.В., Грибенко Д.В. Повышение эффективности параллельных вичислений при моделировании задач молекулярной динамики на основе технологии CUDA.
28. Фишман Д.Э. Основанный на онтологии выбор Grid ресурсов.
29. Хондар В. С. Забезпечення функціональної сумісності систем на семантичному рівні.
30. Чекалюк В.В. Використання віртуалізації при запуску задач у гріді.
31. Шинкарюк Д. Ю. Моделювання Грід-інфраструктури.
32. Эль Джувейди Р.Р. Автоматическая компоновка Веб-сервисов в семантической Грид-среде.


САІТ-10 (2010 рік) ,секцiя 3 «Грiд-технологiї в науцi i освiтi»

1. Артюхова А.В. Iнфраструктура розподiлених обчислень BOINC.
2. Бевз С.Ю. Мова запитiв SPARQL для RDF.
3. Безносик А.Ю., Скрипка М.Ю., Зеленюк А.А. Организация многопользовательского web-доступа к САПР ALLTED.
4. Булах Б.В. Грiд-сервiси iнтелектуального аналiзу даних.
5. Волк М.А., Гридель Р.Н., Филимончук Т.В. Имитационная система моделирования GRID-инфраструктуры GRASS.
6. Гемба О.В., Гончаренко В.С. Сравнительный анализ инструментальных средств построения онтологий.
7. Гемба О.В., Середа А.А. Первичный анализ текста на естественном языке в системе автоматизации построения онтологий.
8. Громовой А.В., Шевцов А.А., Ставицкий Е.В. Программные средства игровогообучения и мониторинга знаний.
9. Дрозд О.Ю. Данi та метаданi в семантичному Грiд.
10. Дяченко М.С., Яременко А.К. Пiдсистема формування завдання на дослiдження для САПР Allted.
11. Iванченко Р.М. Вимоги, що висуваються до Web-сайтiв наукового закладу, задля пiдняття його Webometrics-рейтингу.
12. Киселев Г.Д. Учебный портал виртуального университета.
13. Кобилiнський О.А., Корначевський Я.I. Дослiдження засобiв органiзацiї пара-
лельних обчислень на графiчних процесорах.

14. Коваленко А.О. Дослiдження паралельних реалiзацiй нейронних мереж на мультипроцесорних системах.
15. Корначевський Я.I. Системи Data Mining.
16. Кравченко А.В. Використання онтологiчного пiдходу в органiзацiї контролю знань студентiв.
17. Кравченко О.В. Застосування системи GRID в навчальному процесi.
18. Ладогубец В.В., Крамар А.В., Финогенов А.Д. Методы управления динамическим анализом сложных объектов.
19. Ладогубец В.В., Куц П.О., Фишман Д.Э. Уменьшение обменов данными для параллельного алгоритма СПУИП.
20. Лысенко Е.А. Онтология образовательного сегмента Национальной Grid-инфраструктуры Украины.
21. Мельничук С.Ф. Представление лингвистической информации в базе знаний системы автоматизации построения онтологий.
22. Мороз С.В. Семантична модель контента iнформацiйних ресурсiв.
23. Петренко А.I., Оленович Є.В. Комп’ютернi хмарнi обчислення в Грiд технологiях
24. Петренко А.I., Хондар В.С. Iнструментарiй розробки онтологiй.
25. Петрова О.А. Порiвняння Iнтернет-стандартiв RDF та XML, забезпечуючих семантичну iнтероперабiльнiсть в Web.
26. Попов О.О., Кот Д.М. Засоби вiзуалiзацiї графiв.
27. Романов В.В., Ляпин П.С., Мельничук Р.М. Web-редактор электронных схем.
28. Романюк О.М., Сапiгора А.С., Свiстунов С.Я., Марченко О.I. Створення середовища виконання наукових додаткiв у грiд з використанням iнструментарiїв Gridsphere та Vine Toolkit як частини комплексного наукового шлюзу.
29. Харченко К.В. Параллельный метод сравнения геометрических данных.
30. Чекалюк В.В. Особливостi промiжного програмного забезпечення Грiд рiзних типiв
31. Яременко А.К., Дяченко М.С. Органiзацiї Web доступу до пiдсистем САПР Allted


САІТ-09 (2009 рік), секцiя 3 «Грiд та системи високопродуктивних обчсислень у науцi та освiтi»

1.    Бурмако Ю.Н. Использование grid-структур в обработке данных с LHC. Проект Worldwide LHC Computing Grid.
2.    Волк М.А., Гридель Р.Н., Дьяченко К.Ю. Элементы распределенной имитационной модели GRID-систем
3.    Волк М.А., Филимончук М.А., Филимончук Т.В. Исследование методов распределения заданий для GRID-систем
4.    Губарєв О.М., Крикун А.П. Планування завдань за допомогою Condor та GridSolve/NetSolve
5.    Демин А.В., Куценко А.С., Колбасин В.А. Применение технологии CUDA для оценивания параметров сцинтилляций в детекторах гамма-камер.
6.    Зозуля Е.И. Перспективы GRID-технологий в Украине.
7.    Карпенко Д.Н., Свистунов С.Я., Хондарь В.С. Создание портала для Национальной грид-инфраструктуры Украины.
8.    Киселев Г.Д., Казанцева М.С., Тураш Т.И., Романов В.В. Дистанционный учебный курс “Работа пользователя в Grid-инфраструктуре”.
9.    Киселев Г.Д., Зеленюк А.А., Киевский А.Г., Оленович Е.В. Использование платформы GridSphere для создания Grid-портала
10.    Корнич В.Г., Кудерметов Р.К., Корнич Г.В. Оптимизация ускорения параллельного молекулярно-динамического алгоритма.
11.    Костенко В.Г. Кластерные решения информационных систем массового обслуживания.
12.    Кузнецов Г.В., Бубнов А.О. Модель обчислення загальної метрики довiри для пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки регiонального сегменту грiд .
13.    Ладогубец В.В., Крамар А.В., Финогенов А.Д. Анализ эффективности выбора порядка в неявном методе численного интегрирования на основе разностей высших порядков .
14.    Майкiв I.М. Програмно-апаратний метод реалiзацiї контролерiв послiдовних iнтерфейсiв.
15.    Стiренко С.Г., Кушнiренко Н.В., Хондар В.С. Засоби пiдвищення ефективностi проходження задач у GRID середовищi.
16.    Харченко К.В. Высокопроизводительные системы на базе GPU.
17.    Цурiн О.П., Iванченко Р.М. Автоматизованi засоби пiдняття свiтового Webometrics-рейтингу Web-сайтiв наукових установ.
18.    Шевчик Д.О. Застосування методiв планування розкладiв в GRID з використанням генетичних алгоритмiв.
19.    Юрич М.Ю. Проверка эффективности работы планировщика распределения нагрузки в вычислительной системе.


САІТ-08 (2008 рік), секцiя 3 «Грiд та системи високопродуктивних обчсислень у науцi та освiтi»

1.    Велiчкевич С.В., Корначевська Я.I., Попов О.О. Паралельнi генетичнi алгоритми.
2.    Воевода А.А., Колесник В.С.  Middleware-сервисы (программное обеспечение промежуточного уровня) для СУБД.
3.    Волк М.А. Управление событиями в распределенной имитационной системе моделирования для GRID-инфркаструктуры.
4.    Волк М.А., Филимончук М.А., Корниенко Т.В. Анализ использования искусственных иммунных систем в GRID инфраструктуре.
5.    Гиоргизова-Гай В.Ш.,Бачинский В.А. Выбор протокола маршрутизации для корпоративной сети.
6.    Дробина В.С., Кедровский М.А., Кравцов С.В. GRID-портал для системы схемотехнического проектирования.
7.    Зиновьев Г.М., Мартынов Е.С., Свистунов С.Я. Грид-инфраструктура для научных исследований в Национальной Академии Наук Украины.
8.    Знахур С.В. Концепцiя пошуку iнформацiї у GRID-мережi.
9.    Ильяшенко М.Б. Резервирование ресурсов в сетях GRID для поддержки параллельных вычислений.
10.    Казаков Ю.В., Киселев Г.Д., Молявко А.С. Исследование задержек в пакетных сетях передачи данных с использованием пакета моделирования NS2.
11.    Калюжний О.О., Повзун С.М. Розпiзнавання графiчних образiв за допомогою нейронних мереж.
12.     Карпенко Д.Н., Свистунов С.Я. Использование метапланировщика GridWay для обеспечения функциональной совместимости грид-инфраструктур, построенных на основе Globus Toolkit 4 и ARC.
13.    Кириленко И., Харченко К.В. Распараллеливание линейных систем уравнений в Modelica.
14.    Кисельов Г.Д., Романов В.В. Маркетинг комп’ютерної мережi дистанцiйного навчання.
15.    Кобилiнський О.А., Корначевський Я.I. Дослiдження технологiї PHP для створення iнформацiйних порталiв.
16.    Корначевський Я.I., Пiдоплiчко В.С. Дослiдження ефективностi виконання паралельних обчислень на рiзних технологiях.
17.    Кравченко О.В., Власенко О.I. Конструювання ППЗ для обчислювання прикладних задач з застосуванням GRID-технологiї в межах ВНЗ.
18.    Круковський М.Ю. Ориентирующиеся графы – инструмент моделирования динамики информационных процессов.
19.    Кудерметов Р.К. Сервис-ориентированный подход к отработке сложных систем.
20.    Куланов С.А. Построение модели GRID-системы на основе сетей Петри сочередями.
21.    Куценко А.С., Колбасин В.А. Использование вычислительных возможностей видеокарт для ускорения обработки растровых изображений.
22.    Листровой С.В., Минухин С.В. Методы организации распределения ресурсов в GRID-системах.
23.    Лукашевич П.В. Исследование параллельных алгоритмов обнаружения и сопровождения динамических объектов на видеопоследовательности.
24.    Макаров Л.О. Створення навчальної GRID на базi платформи Alchemi.
25.    Семчук Р.В. Метод обработки запросов в СУБД для Grid систем.
26.    Синицкий М.В. Способы реализация и режимы работы программных умножителей на программируемых логических матрицах семейства FPGA.
27.    Цурiн О.П., Безкоровайний Є.В. Web-сайт Нацiональної GRID iнфраструктури України.
28.    Швачич Г.Г., Шмукин А.А. Особенности конструирования параллельных вычислительных алгоритмов в задачах металлургической теплофизики.
29.    Шелестов А.Ю. Системный подход к моделированию Grid-систем экологического мониторинга.
30.    Kussul N.N., Shelestov A.Y., Skakun S.V. InterGrid Infrastructure for Natural Disaster Monitoring.


Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)