Зміст

 

 

1

ДЕРЖАВНА
цільова науково-технічна програма
впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки

1. Постанова Кабінету Міністрів України

2

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2009 р. № 1020
Київ
Про затвердження Державної цільової
науково-технічної програми впровадження і
застосування грід-технологій на 2009—2013 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову науково-технічну програму впровадження і застосування грід-технологій на 2009—2013 роки (далі –Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати щороку за поданням Міністерства освіти і науки та Національної академії наук визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Національній академії наук, Міністерству освіти і науки та Міністерству охорони здоров’я подавати щороку до 15 квітня Кабінетові Міністрів України і Міністерству економіки інформацію про хід виконання Програми.

Прем’єр-міністр України                     Ю. ТИМОШЕНКО

Детально з текстом постанови та програмою можна ознайомитись на урядовому порталі http://www.kmu.gov.ua/ (меню "Нормативно-правова база", розділ "База документів", документи №1020 та №1020-00 від 23 вересня 2009 року) 

2. Загальна частина Програми

Інформатизація різних сторін життя суспільства суттєво впливає на розвиток світової економіки. Вона дозволяє ефективніше перебудовувати економіку, прискорює її зростання та зумовлює соціальну трансформацію суспільства. Розвиток і впровадження нових інформаційних технологій, зокрема, грід-технологій в науці, індустрії, гуманітарній сфері за останнє десятиріччя за темпами розвитку значно випереджає Інтернет, який став невід’ємною частиною нашого життя. Розвинуті країни виділяють значні кошти на дослідження з грід-технологій, побудову національних грід-інфраструктур, підтримку міжнародного співробітництва в цій інформаційній галузі. Доповнення існуючого Інтернету можливостями виконувати за допомогою грід-технологій гігантські за об’ємом обчислення створює систему, яку можна назвати обчислювальним Інтернетом.  
Використання грід-технологій в науці вийшло за проведення наукових досліджень і знайшло широке застосування в економіці, освіті та медицині. Наявність національної грід-інфраструктури в країнах Європи стає потужним інтегруючим фактором, що сприяє взаємопроникненню та об’єднанню національних економік, створює нові умови для тісних стосунків та взаємовпливів в науці, бізнесі, культурі. 
Перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження новітніх інформаційних та комунікаційних технологій у сфері науки і освіти, виробництва, медицини тощо. Створення глобальних відкритих наукових і освітніх систем та використання грід-технологій призводять до принципово нових форм організації наукових досліджень і освіти. Досвід багатьох країн показує, що застосування грід-технологій в економіці, індустрії та соціальній сфері суттєво впливає на темпи розвитку суспільства.

3. Мета Програми

Метою програми є побудова національної грід-інфраструктури та широке впровадження грід-технологій у всі сфери соціально-економічної діяльності в Україні, забезпечення технічних умов (швидкісні оптоволоконні канали, що зв’язують елементи грід-інфраструктури), адаптація існуючого прикладного комп’ютерного програмного забезпечення до грід-технологій та розробка нових прикладних грід-застосувань, системна підготовка фахівців з грід-технологій.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Для досягнення мети Програми буде реалізовано комплексний підхід, що включає:
– розвиток обчислювальних ресурсів на базі нових процесорів і обчислювальних вузлів для вирішення наукових і науково-практичних задач, що потребують великих обчислювальних ресурсів;
– розвиток комунікаційної інфраструктури, зокрема, каналів Інтернет-зв’язку;
– розробку проміжного програмного забезпечення (middleware) і спеціалізованого програмного забезпечення, адаптованого до грід-обчислень;
– створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній грід-інфраструктурі;
– створення системи керування грід-інфраструктурою;
– створення регіональних філій сертифікаційного центру для реєстрації ресурсів і автентифікації користувачів в грід-мережах України і світу;
– створення системи підготовки і перепідготовки фахівців з грід-технологій.

5. Завдання і заходи Програми

Пріоритетними завданнями Програми є: 
– створення і системна, з урахуванням забезпечення інформаційної безпеки, інтеграція необхідних елементів національної грід-інфраструктури: комп’ютерних, комунікаційних і програмних ресурсів;
– адаптація і застосування грід-технологій на вітчизняних мультипроцесорних обчислювальних системах; 
– впровадження і застосування грід-технологій в наукових дослідженнях, інтеграція вітчизняних наукових установ в світовий науковий простір, долучення українських науковців до участі в сучасних унікальних експериментах та комп’ютерній обробці їх результатів та у віртуальних наукових форумах; 
– впровадження нових методів медичного обслуговування населення (створення розподілених баз діагностичних даних, консультації і консиліуми з використанням телекомунікаційних засобів, у тому числі великомасштабний комп’ютерний аналіз медичних даних); 
– забезпечення оперативної, в режимі реального часу, обробки результатів геофізичних, метеорологічних та космічних спостережень;
– створення умов для впровадження грід-технологій в економіці, промисловості, фінансовій діяльності, соціальній сфері;  
- створення системи підготовки фахівців для роботи з грід-технологіями.  
Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, новітніх досягнень в інформаційній сфері.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

В результаті виконання Програми:
1. Будуть спроектовані і побудовані потужні національні ресурсні центри та мережа локальних обчислювальних грід-вузлів у наукових, освітніх та відомчих організаціях, на яких буде встановлено спеціалізоване проміжне програмне забезпечення і які будуть з’єднані швидкісними оптоволоконними каналами зв’язку. Тим самим буде створена розгалужена національна грід-мережа, що відповідає сучасним стандартам високих комп’ютерних технологій світового рівня.  
2. Грід-технології будуть широко впроваджені в науку, освіту, медицину, інші сфери суспільного життя.
3. З метою забезпечення узгодженого розвитку національної грід-інфраструктури буде створено координаційні органи національної грід-інфраструктури: 
- Міжвідомча Координаційна Рада, яка визначає основні засади розвитку, програму та плани роботи грід-інфраструктури; 
- Координаційний Комітет, який є виконавчим органом із повноваженнями представництва національної грід-інфраструктури у внутрішньодержавних та міжнародних відносинах; 
- Базовий та регіональні координаційні центри, відповідальні за функціонування національної грід-інфраструктури, узгоджену взаємодію її регіональних, відомчих та тематичних складових. 
4. Будуть діяти сертифікаційний центр і його філії, які реєструватимуть віртуальні організації, грід-вузли та індивідуальних користувачів згідно з прийнятими міжнародними стандартами. Тим самим вітчизняні користувачі гріду будуть забезпечені доступом до міжнародних проектів і обчислювальних ресурсів.
5. Будуть створені умови для вивчення і розробки теоретичних і практичних аспектів грід-технологій, буде розроблено нове і модернізовано існуюче програмне забезпечення, адаптоване до розподілених обчислень і грід-обчислень.
6. Будуть розроблені і впроваджені навчальні програми для системної підготовки фахівців з грід-технологій, створені навчальні центри з грід-технологій для проведення семінарів і практичних занять з використання грід-обчислень. 
7. Завдяки залученню учасників української національної грід-інфраструктури до міжнародних віртуальних організацій суттєво активізується міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво.
Детальніше очікувані результати виконання завдань Програми наведено в додатку 3.
Виконання програми забезпечить потреби науково-освітньої, базових та соціальної галузей вітчизняної економіки в обчислювальних ресурсах, які на сьогодні є в Україні недостатніми, що суттєво стримує науково-технологічний розвиток України в багатьох напрямках. Впровадження і застосування грід-технологій дозволить більш ефективно використовувати комп’ютерні ресурси та буде сприяти науково-технічній та соціальній інтеграції з розвинутими країнами Європи і світу. З урахуванням досвіду західних країн, де національні грід-інфраструктури вже існують, слід очікувати, що завдяки грід-технологіям потрібна обчислювальна потужність коштуватиме на 25-30% дешевше порівняно зі стандартним використанням комп’ютерів рівної сумарної потужності. 

7. Організація виконання Програми

Для координації виконання Програми створена міжвідомча Координаційна Рада на чолі з науковим керівником Програми директором Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова академіком НАН України ЗАГОРОДНІМ Анатолієм Глібовичем, а для поточної організаційної роботи - Координаційний комітет Програми. 
З складом і функціями роботи Координаційної Ради і Кординаційного комітету, в яких є також представники МОНУ, можна ознайомитися на сайті Програми (http://grid.nas.gov.ua/ )


 

 

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)