Завдання Програми

Перший рік реалізації Державної програми грід-технологій -2010- був досить успішним і разом з тим непростим, особливо щодо фінансового забезпечення запланованих Програмою завдань. У 2010 році проведено конкурс лише по Національній академії наук, в якому взяли участь 70 інститутів НАН України, 29 проектів з яких стали переможцями. Міністерство науки і освіти, а також Міністерство охорони здоров’я бюджетного фінансування в 2010 році з Програми впровадження грід – технологій не отримали і тому конкурс не проводили, хоч відповідні технічні умови до конкурсних проектів МОН з грід- технологій , прив’язані до конкретних завдань Програми, були підготовлені:

Завдання Державної цільової     програми

Напрямки грід - проектів МОН і технічні вимоги до них

1.Створення і розвиток матеріально-технічної бази національної грід-  інфраструктури,
інтегрування її у між-народний грід-простір

Завдання 1.2: Проектування і побудова регіональних операційних грід -центрів з достатньою потужністю серверів для  керування,  моніторингу, технічної та інформаційної підтримки грід-кластерів і користувачів у відповідному регіоні, роботи з проміжним програмним забезпеченням  gLite, забезпечення навчання і тренінгів для користувачів

Завдання 1.3: Добудова ресурсного центра національного рівня на базі кластера НТУУ «КПІ» з потужністю обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання даних (не менш 8 Тфлопс і 100ТВ) та  пропускною здатністю каналів зв’язку (не менш 300Мбит/с)

Завдання 1.4: Дооснащення існуючих кластерів і грід-платформ доступу в провідних  університетах і їх підключення до національної грід- мережі, при чому на кластері повинна бути інстальованим gLite ,а мінімальна кількість серверів для грід-платформи доступу складає  2 обчислювальних і 2 керуючих, мінімальна пропускна здатність каналу зв’язку – 10 Мбіт/с (завдання 1.4)

Завдання1.5: Підвищення пропускної здатності каналів зв’язку національної освітньо- академічної грід- мережі (не менше 300 Мбіт/с) для забезпечення функціонування  грід- кластерів   у наукових центрах НАН і МОН

Завдання1.6: Підвищення  пропускної здатності каналів зв’язку між грід– кластерами в Україні  і закордонними грід-кластерами  і базами даних -  не менше 500  Мбіт/с.

Завдання1.7: Створення відео конференційних приміщень, обладнаних комплексом технічних засобів для проведення відео-конференцій з ціллю проведення грід-тренінгів та семінарів, спільної діяльності віртуальних організацій (ВО), створених в грід-середовищі

2.Розробка і впровад-ження технологій функ-ціонування  грід-інфра-структури

Завдання 2.1: Впровадження сервісу навчання і підтримки користувачів, зокрема, інсталяції та конфігурування проміжного програмного забезпечення gLite  в навчальних закладах країни

Завдання 2.3: Розроблення та впровадження сучасного  грід- порталу базового та регіональнихгрід - центрів, який базується на об’єднанні грід–технологій  і технологій Веб – послуг і забезпечує  використання пакетів прикладних програм в грід – середовищі

Завдання 2.4: Розроблення та впровадження розподілених послуг сертифікації користувачів і ресурсів національної грід- інфраструктури відповідно до міжнародних технічних вимог

3.Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній грід- інфра-структурі.

Розроблення та проведення заходів з державної експертизи  відповідності існуючих засобів і методів  інформаційної безпеки грід- систем вимогам національних нормативних документів з питань технічного та криптографічного захисту інформації; розроблення та проведення заходів зі створення системи захисту ресурсів у національній грід-інфраструктурі

4. Розробка та впровад-ження грід-технологій в науково-технічну та соціально-економічну сфери діяльності

Розроблення прикладних програм розподілених обчислень з Веб- інтерфейсами для рішення наукових, інженерних і соціально - економічних задач в умовах грід- середовища  з обов’язковим впровадженням на одному з кластерів національної грід- інфраструктури

5.Розвиток  засобів формування даних,  їх збереження та інте-лектуальної обробки, використання їх для створення різноманітних баз даних, що є елементами грід-
інфраструктури

Завдання 5.1: Розроблення та проведення заходів з дооснащення українського Світового Центру Даних (СЦД)  і створення на його базі віртуальної організації з 6-ма російськими СЦД

Завдання 5.2: Розроблення та впровадження  зразка грід - сховищ даних, який може бути використаним в регіональних і ресурсних грід-центрах, з організацією  підготовки персоналу, здатного обслуговувати таке сховище.

Завдання 5.3: Розроблення та впровадження  семантичних грід- сервісів національної грід- інфраструктури для пошуку ресурсів і розміщення завдань , що створюють додатковий «шар знань» проміжного програмного забезпечення gLite   і включають методики і інструментарій побудови схем метаданих і онтологій, різні методи вилучення знань з даних (Data Mining)

6.Організаційне та методичне забезпечення підготовки фахівців для роботи  в грід-середовищі і застосування грід-технологій в науці, освіті та інших галузях.

Завдання 6.1: Розроблення  програм навчання різних категорій студентів і  фахівців з грід- технологій. переліку базових дисциплін і їх змісту, комп’ютерних засобів навчання, підготовка електронних навчально-методичних матеріалів базових дисциплін і видання базового підручника для грід- розробників Грід –обчислювальне середовище  для науки і інженерії

Завдання 6.2: Розроблення та впровадження  українського сегменту міжнародного навчального гріду ( Grid T - infrastructure) , в якому , зокрема,  передбачені умови для отримання слухачами навичок інсталяції  проміжного програмного забезпечення з усіма необхідними грід-сервісами

Завдання 6.3: Розроблення і впровадження  навчальних сервісів  з грід- технологій як послуг мережі URAN через національний віртуального Центр  дистанційного навчання з грід- технологій, обладнаний засобами  для відео и аудіо трансляції лекцій,   демонстрації роботи грід-засобів і грід-додатків в он-лайновому режимі, при цьому в регіональних грід- центрах   створюються аудиторії з приймаючим обладнанням для демонстрації лекцій

 

Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)